#1Ok, להתחיל מסמך חדש, גודל המסמך תלוי עד כמה גדול אתה רוצה שטקסט יהיה בשיטה 3D זו .
השתמש ב-Arial Black, גודל 300px
הערה:אל תשתמש ב-Faux Bold ,כי הצעד הבא לא יעבוד.


כעת לך אל-Layer » Text » Convert to shape
כדי לשנות את הטקסט לוקטור.

עכשיו ללכת אל- Edit » transform » Perspective.
ולמשוך את החלק הימיני בתחתית כלפי חוץ כך נוצרת לה המראה של הפרספקטיבה ראה תמונה:

עכשיו אתה יכול לעשות עוד יותר על ידי Edit » Transform » Skew/Distort, פשוט לשנות עד שאתה שלם עם הטקסט שלך.
עכשיו, תוך החזקת מקש CTRL + ALT, הקש חץ למעלה, כמו שתבחין, זה מכפיל את השכבה, שכפל את השכבה מעלה במרווח של 1 פיקסל.
עכשיו לעשות את זה ש35 פעמים, אחרי זה, תקבל משהו כזה:

עכשיו, מה שאתה צריך לעשות הוא למזג את כל "השכפלים" לשכבת אחת, חוץ מהשכבה העליונה!
כדי לעשות זאת, הקפד לבחור את השכבה 2 מלמעלה ולקשר אותה עם כל השכבות מתחתיה יחד, ראה תמונה … (אל תקשר לשכבת הרקע)

עכשיו רק ללכת אל- Layer » Merge Linked. זה ימזג את כל השכבות כאחד,כעת תקבל שכבה 1 למעלה, ו 1 למטה(וכמובן, את שכבת הרקע)

עכשיו להחיל סגנונות שכבה על השכבה התחתונה לך אל-(Layer » Layer Styles » … ):
Gradient Overlay:

Bevel and Emboss:

Drop Shadow:

זה מה שנראה:

עכשיו להחיל את כל סגנונות שכבה האלה (Layer » Layer Styles » … ) על השכבה העליונה:
Inner Shadow:

Bevel and Emboss:

Gradient Overlay :

Pattern Overlay:

ואולי להוסיף כמה צבעים לשכבת הרקע וזה מה שנקבל :

הנה עוד אחת, באמצעות כיסוי עם פאטרן על השכבה העליונה:קרדיט לאתר אחר .