#1

You dont know what is like. . .
אתם לא באמת יודעים איך זה,
זה - שאנשים מסתכלים עלייך מוזר,
אך ורק בגלל הנטיות המיניות [השונות מהנורמה] שלך

אתם לא באמת יודעים,
איך זה להתאהב בחברה הכי טובה

אתם לא באמת יודעים [בעצם, אולי כן] -
איך זה מרגיש ששוברים לכם את הלב,
ואתם ממשיכים להיות קרובים לאותה אישה.
[מהחוסר אופציות להתרחק, כי אז ידעו שהיה ביניכן משהו]

אתם לא באמת יודעים,
איך זה מרגיש שאתם רואים
את ההוא שחושב וקורא לעצמו: "אבא" [שלכם]
זורק שולחן על זו שחושבת וקוראת לעצמה: "אמא" [שלכם


אז תעשו לי טובה,
אתם לא באמת יודעים -
מילא הייתם מנסים,
אבל אתם לא.

פשוט לא.