#1


בתנ"ך מוזכר המונח "משכב זכר" והוא מציין כמעט תמיד קונוטציות שליליות וכמעשה המהווה עבירה על הצו התנכ"י: "ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא" (ספר ויקרא י"ח 22) המכפיל את עצמו שני פרקים לאחר מכן באותו ספר: "ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם" (ספר ויקרא כ' 13).[16]
בהקשר זה מוזכר המדרש האומר (מדרש רבה, ויקרא כ"ג): "דור המבול לא נמחו מן העולם אלא על ידי שכתבו גומסיות (שטרות נישואין) לזכר".
לעומת משכב זכרים האסור במפורש בתנ"ך ובעקבות כך גם בהלכה, קיימת לאקונה בתנ"ך בכל הנוגע למשכב נשים והדבר אינו ברור. עם זאת, בתלמוד הבבלי מוזכר איסור על נשים לקיים יחסי מין והתלמוד מכנה את התופעה "נשים המסוללות" ומבסס את האיסור על פסוק האוסר לעשות כמעשי ארץ מצרים.‏‏[17] הרמב"ם קובע כי להלכה הדבר אסור:
"נשים המסוללות זו בזו אסור, וממעשה מצריים הוא שהוזהרנו עליו, שנאמר "כמעשה ארץ מצריים ... לא תעשו". ואמרו חכמים, מה היו עושים איש נושא איש, ואישה נושאה אישה, ואישה נישאת לשני אנשים. אף על פי שמעשה זה אסור, אין מלקין עליו שאין לו לאו מיוחד, והרי אין שם ביאה כלל; לפיכך אין נאסרות לכהונה משום זנות, ולא תיאסר אישה על בעלה בזה שאין כאן זנות. וראוי להכותן מכת מרדות הואיל ועשו איסור. ויש לאיש להקפיד על אשתו בדבר זה ולמנוע הנשים הידועות בכך מלהיכנס לה ומלצאת היא אליהן.– משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק כ"א, פיסקאות ח' - ט'.
מוסדות דתיים שמרניים כדוגמת רובו המוחלט של הממסד הרבני בישראל, ובאופן כללי, היהדות האורתודוקסית כולה, דוחים בחריפות כל מתן לגיטימציה ליחסים הומוסקסואליים, ועל אחת כמה נישואים בין בני אותו מין.

לאחרונה נשמעים קולות של רבנים מהזרם הדתי-לאומי שמוכנים להודות בכך שהומוסקסואליות אינה עניין של בחירה, אולם הם גורסים כי התגברות על הנטייה, כלומר אימוץ אורח חיים הטרוסקסואלי, היא חובה דתית. גם ישעיהו ליבוביץ' (אף שלא היה רב) הביע עמדה כזאת בתשובה למכתבים ששלחו אליו הומוסקסואלים דתיים. לעומתם, הרב יובל שרלו הביע עמדה מתונה יותר, כאשר אמר שעל הקהילה הדתית לקבל גם הומוסקסואלים שבחרו לצאת מהארון.[18] לדעת כל הרבנים האורתודוקסיים עצם האקט המיני בין שני גברים (מכונה "משכב זכר") הוא אסור. בקרב זרמים דתיים ליברליים יותר היחס להומוסקסואלים שונה. רבני התנועה ליהדות מתקדמת מחתנים זוגות בני אותו המין ובמוסדות התנועה מכשירים רבנים ורבניות גייז. בזרם הקונסרבטיבי אין גישה אחידה. מוסדות התנועה בחו"ל מכשירים רבניות ורבנים הומוסקסואלים, ורבני קהילות מחתנים זוגות כאלה, אך בארץ לא מכשירים רבנים שמצהירים על היותם גייז, ורק חלק מרבני הקהילות ישיאו זוג בני אותו מין.


*קרדיט ל-/he.wikipedia.org