#1

אין פשוט אין עליו

[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0OVUS0LxOtg...</param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0OVUS0LxOtg&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]