#1

קִנְאַת סוֹפְרִים תַּרְבֶּה חָכְמָה
פרוש: התחרות בין אנשי חוכמה גורמת להם ללמוד עוד.

מקור:מסכת בבא בתרא דף כא, א - "דגריס ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה לא מסלקינן ליה דלמא אתי לאיתרשולי רב דימי מנהרדעא אמר כ"ש דגריס טפי קנאת סופרים תרבה חכמה ואמר רבא הני תרי מקרי דרדקי חד גריס ולא דייק וחד דייק ולא גריס"